Práčovňa ako laboratórium

Koncom októbra minulého roka navštívili zástupcovia z radov členov SPaČ spolu so zástupcami firmy Professional support z Brna novootvorené Centrum nových technológií pre strojárenstvo (NETME Centre) pri Fakulte strojného inžinierstva VUT v Brne.

Dôvodom návštevy bolo nadviazanie kontaktu medzi zástupcami SPaČ a pracovníkmi nového výskumného a vývojového centra a spoločne prediskutovať témy, ktoré sú stále aktuálnejšie aj v našom práčovníckom odbore na Slovensku. Neustále zvyšovanie cien energií a médií vytvára priestor na zavádzanie úsporných opatrení aj v práčovniach.

Počas našej návštevy sme absolvovali komentovanú prehliadku Laboratória náročných energetických  procesov. Jedná sa o unikátne výskumné zariadenie, ktoré sa špecializuje na oblasť profesionálnej údržby bielizne. V rámci laboratória bola vybudovaná prevádzka priemyselnej práčovne s dennou kapacitou 500 kg bielizne ako model energeticky náročného procesu. Jedinečnosť laboratória spočíva v spojení priemyselnej prevádzky a výskumného zázemia, čo umožňuje zber reálnych prevádzkových údajov pomocou najmodernejších technológií.

Aj vďaka rastu cien energií a prevádzkových médií je všeobecnou snahou znižovať prevádzkové náklady a to zvyšovaním efektivity jednotlivých strojov, alebo prevádzky ako celku.

Na výskum a vývoj v obidvoch smeroch je laboratórium pripravené. Je vybavené systémom pre sledovanie spotrieb a produktivity strojov a množstvom analytických nástrojov. Rozvody elektriny, plynu, pary a vody sú realizované tak, že je možné flexibilne pripojiť rôzne zariadenia a merať ich spotrebu. Nainštalovaná je aj plynová mikroturbína, teda kogeneračná jednotka, ktorá je v práčovníckej oblasti novinkou.

Zástupcovia z radov členov SPaČ spolu so Zástupcami firmy Professional support z Brna

Zástupcovia z radov členov SPaČ spolu so Zástupcami firmy
Professional support z Brna

Kompaktné zariadenie je schopné dodávať až 30 kW elektrického výkonu a zámerom je prepojenie s priemyselnými  sušičmi, kedy sa odpadové teplo vo forme spalín z mikroturbíny využije na sušenie a generovaná elektrina na pohon a riadenie strojov.

Srdcom laboratória je meracia ústredňa prepojená s počítačom, v ktorom sa všetky namerané údaje ukladajú a analyzujú. Vizualizačný softér umožňuje okamžitý prehľad o stave technológie a je prepojený so systémom váženia a identifi kácie bielizne.

Táto práčovňa bude pracovať v reálnej prevádzke, bude prať bielizeň z internátov vysokej školy.

Vďaka silnej vedecko-výskumnej základni a zázemiu vysokej školy je laboratórium schopné ponúkať komplexné riešenia pre znižovanie energetickej náročnosti procesov, energetické audity prevádzok a projekčnú činnosť zameranú na úsporné patrenia.

Pripravené v spolupráci s časopisom Informátor. Autor článku Marek Uhrin.

Koncom októbra minulého roka navštívili zástupcovia z radov členov SPaČ spolu so zástupcami firmy Professional support z Brna novootvorené Centrum